Wspieramy dziecięcą twórczość i kreatywność

Rozwijamy dziecięcą twórczość i kreatywność.jpg

Współczesne koncepcje promujące rozwój dziecka, zakładają, iż jest on procesem, w którym najistotniejsze jest jego dobro, oraz odkrywanie siebie samego, własnych możliwości, predyspozycji, zdolności, pragnień, i upodobań. Bardzo ważnym etapem życia dziecka, dla jego rozwoju jest czas przypadający na okres nauki wczesnoszkolnej klasy I – III. W edukacji nie można zapominać o rozwoju dziecięcej twórczości i kreatywności, gdyż często własna twórczość jednostki pozwala jej na pełnię szczęścia i spełnienia w dorosłym życiu.  Stąd mój autorski pogram zastosowania kinestetycznej analizy tekstu poetyckiego w rozwijaniu zdolności twórczych uczniów w wieku wczesnoszkolnym.

Źródłem bogatych przeżyć i wrażeń jest dla dziecka literatura, która wzbogaca wyobraźnię rozwija słowną inwencję, jak również rozbudza zainteresowanie otaczającym światem, stwarza możliwość twórczego działania, inspiruje do zabaw przede wszystkim inscenizowanych, co ma ogromny wpływ na przeżycia i emocje dzieci.

Wiersz jest dialogiem pomiędzy autorem tekstu a odbiorcą, ten dialog jest elementem określającym miejsce osoby interpretującej w procesie odczytywania tekstu. To czytający stwarza utwór na nowo, widzi go z własnej perspektywy

Podczas warsztatów spotykałam się z czterema klasami: 1b, 1c, 2b i 3e. Każda klasa odbyła trzy lekcje podczas których przedstawione zostały następujące wiersze: „Wiersz na dzień matki” Tadeusza Kubiaka, „Kłótnia Zabawek” Jana Brzechwy” i „Bałaganiarz” Sylwii Nowak.

Spotkania z dziećmi rozpoczęłam od najbliższego im kręgu: rodziny-mamy. Pierwsze zajęcia to ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce. Rozmawialiśmy na ile sposobów można odbierać tekst…można go czytać, słuchać, wyobrażać sobie, pokazywać i rysować, a nawet nucić. Dyskutowaliśmy o wielokierunkowej możliwości interpretacji, o tym, jak każdy z nas go rozumie, po czym dochodziliśmy do właściwego klucza. Dodatkowo ilustrując go ruchem przestrzennym, gestem. Kolejne spotkanie to zabawy ruchowe, nauka krótkiej piosenki animacyjnej. Następnie prezentacja tekstu „Kłótnia zabawek”. Celem analizy tekstu, było zrozumienie bezsensowności kłótni i wzajemnego wrogiego nastawienia. Rozmawialiśmy, jak powinno się rozwiązywać problemy i nieporozumienia. Lekcja zakończyła się pracą plastyczną – kolorowanką. Ostatnie zajęcia, to wiersz „Bałaganiarz”, uczniowie samodzielnie musieli nawiązać do innego popularnego wiersza z literatury dziecięcej - Juliana Tuwima „Pan Hilary”, znajdując pomiędzy nimi podobieństwa i różnice. Na zakończenie dzieci odgrywały poszczególne zwrotki tekstu za pomocą techniki pantomimy. Uwzględniając nie tylko ruch ciała ale i mimikę twarzy. Uprzednio poznając popularne rozgrzewki teatralne i ćwiczenia buzi i języka, ułatwiające pracę aktora.

mgr Anna Magdalena Filipiak
Pedagog, animator i menadżer kultury, poetka, instruktor ds. teatru i recytacji w POK „Dom Chemika”.