Cyberbezpieczeństwo

cyber-4444448_1920.jpg

Szanowni Rodzice,

chcemy aby nasza szkoła była miejscem, w którym Państwa dzieci będą czuły się bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o to aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do nauki i odpoczynku. Dokładamy wszelkich starań aby uczniowie chętnie uczestniczyli w procesie edukacyjnym organizując atrakcyjne zajęcia, wycieczki, dbając o dobre relacje w klasie i szkole. Reagujemy na zgłaszane przez Państwa uwagi i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Państwa i dzieci. 

Zmiany społeczne, technologiczne i rosnąca rola Internetu w życiu dzieci zmusza do refleksji nad potrzebami zaspokajanymi przez nich w wirtualnym świecie oraz związanymi z tym zagrożeniami. Niestety, obok pozytywnego wpływu nowych technologii możemy zaobserwować nasilające się zjawisko cyberprzemocy i nadużywania telefonów.

Szanowni Rodzice, cyberprzemoc nie była i nie będzie tolerowana w naszej szkole!  Aby jednak przeciwdziałać cyberprzemocy, nie wystarczy działać interwencyjnie w momencie jej wystąpienia. Zwracamy uwagę, że telefon może być narzędziem, które może posłużyć do krzywdzenia rówieśników dlatego też prosimy o zwrócenie swoim dzieciom uwagi na odpowiedzialność karną i cywilną stosowania cyberprzemocy. Jeżeli sprawcą cyberprzemocy jest osoba poniżej 17 roku życia, działania w sprawie realizuje sąd rodzinny i nieletnich na wniosek pokrzywdzonego jak również zgłoszenie ze szkoły. Obecnie opracowujemy procedury postępowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy i podejmujemy  działania profilaktyczne w celu eliminowania niewłaściwych zachowań.  Prosimy o reagowanie i zgłaszanie do wychowawców lub pedagoga szkolnego jeśli Państwa dziecko doświadcza przemocy w Internecie.

Z uwagi na nasze dotychczasowe doświadczenia i pojawiające się w związku z tym problemy chcemy zwrócić Państwa uwagę na zasady korzystania przez Państwa dzieci z telefonów komórkowych na terenie naszej szkoły.

Rozdział 10 Statutu naszej szkoły w § 45 jasno reguluje te kwestie:

  1. Ustala się następujące warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, zwanych dalej sprzętem przez uczniów na terenie szkoły:

1) uczniowie wnoszą na teren szkoły ww. sprzęt na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców i powinni przechowywać go w sposób niewidoczny dla innych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież ww. sprzętu;

2) podczas pobytu uczniów w szkole obowiązuje zakaz korzystania z ww. sprzętu za wyjątkiem użycia ich jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący zajęcia;

3) w wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z ww. sprzętu wyłącznie za zgodą i pod nadzorem nauczyciela;

4) nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej przebywających za pomocą ww. sprzętu jest niedozwolone za wyjątkiem zgody nauczyciela, w ściśle określonych przez niego przypadkach;

5) w przypadku złamania przez ucznia zapisów określonych w pkt 2–4 uczeń jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi ww. sprzętu, którego używał. Odbiór następuje przez ucznia po zajęciach lekcyjnych danego dnia  w miejscu wskazanym przez nauczyciela lub przez rodziców, o ile tak zdecydował nauczyciel.

Z poważaniem Dyrekcja i Nauczyciele

800 12 12 12  - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci www.800100100.pl